ثروتمندان

تحلیلگر بورس

رابرت کیوساکی : ثروتمندان دارائی بدست می آورند ولی ...

۳۱۳ بازديد

ثروتمندان دارایی بدست می‌آورند. اما مردم متوسط و فقیر بدهی حاصل می‌کنند و فکر می‌کنند دارایی اندوخته‌اند.

رابرت کیوساکی

نویسنده کتاب پدر پولدار، پدر فقیر