عرضه اولیه

تحلیلگر بورس

عرضه اولیه بجهرم

۴۸۶ بازديد
اولین عرضه اولیه پاییز از راه رسید

 عرضه اولیه شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم #بجهرم


 چهارشنبه 1398/07/03
 سهمیه هر کد:  2400 سهم
 دامنه قیمت:  1900 تا 1990 ریال
حداکثرنقدینگی مورد نیاز حدود : 4.800.000 ریال  (با روش بوک بیلدینگ)